PFRON

Pa??stwowy Fundusz Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych to instytucja b?d?ca polskiej organem administracji pa??stwowej, kt??ra odpowiedzialna jest za sprawowanie opieki nad osobami niepe??nosprawnymi, poprzez finansowanie ich rehabilitacji, a tak??e wspieranie ich zatrudnienia. ??rodki finansowe kt??rymi PFRON dysponuje, przeznaczane s? m.in. na zakupy sprz?tu rehabilitacyjnego, turnusy rehabilitacyjne, likwidacj? barier architektonicznych oraz dofinansowywanie zatrudniania os??b niepe??nosprawnych.

1. Kiedy firma musi co miesiąc dokonywać określonej wpłaty pieniężnej na konto PFRON?
2. PFRON dofinansowanie do samochodu 2012
3. Pfron dofinansowanie w 2012
4. PFRON przeciętne wynagrodzenie
5. Turnusy rehabilitacyjne PFRON
6. Błąd back office PFRON