Zakładanie firmy

Zak??adanie firmy w Polsce to niestety wci??? droga przez m?k?. Mimo tego, ??e zaplanowano i wprowadzono u??atwienie w postaci tak zwanego ??jednego okienka?, gdzie mo??na by??o z??o??y? dokumenty rejestruj?ce dzia??alno??? gospodarcz?, kt??re potem trafia??y do urz?du gminy, G????wnego Urz?du Statystycznego oraz ZUSu, rozwi?zanie to okaza??o si? ma??o funkcjonalne, na co wci??? narzekaj? przedstawiciele organizacji zrzeszaj?cych przedsi?biorc??w. Dodatkow? barier? s? op??aty zar??wno za rejestracj?, jak i zmienianie danych o dzia??alno??ci.