Zarządzanie firmą

Zarz?dzanie firm? to wszystkie dzia??ania, kt??re maj? na celu kierowanie prowadzeniem dzia??alno??ci gospodarczej, czyli okre??lenie jej misji, jaki jest jej cel i w jaki spos??b b?dzie do zrealizowania tego celu d???y??a, a tak??e ustalenie strategii dzia??ania, struktury zatrudnienia oraz wielu innych czynnik??w, kt??re determinuj? sukces przedsi?biorstwa na rynku. Zarz?dzania mo??na si? nauczy?, cho?by na studiach, czy kursach, jednak jest du??a grupa ludzi, kt??ra intuicyjnie potrafi prawid??owo okre??la? priorytety i d???y? do ich realizacji w firmie.