Finanse publiczne

Niew?tpliwie ka??da osoba maj?ca zawodowo styczno??? z sektorem publicznym powinna przyswoi? sobie chocia?? podstawow? wiedz? dotycz?c? finans??w publicznych. Dzia?? ten wychodzi na przeciw takim osobom, prezentuj?c zbi??r najwa??niejszych informacji na ten temat oraz szczeg????owo wyja??niaj?c opisywane zagadnienia. Dowiemy si? st?d zatem wszystkiego na temat przepis??w reguluj?cych gromadzenie, podzia?? i wykorzystywanie tych ??rodk??w. Szereg porad zawartych w prezentowanych materia??ach ma natomiast za zadanie przekaza? nam praktyczn? wiedz? na temat tego, w jaki spos??b spe??ni? wymogi ustawodawcze, oraz wykorzysta? posiadane ??rodki w najbardziej efektywny spos??b.

1. Koszty obsługi długu publicznego w 2011 r.