Czy faktura VAT musi mieć podany NIP?

autor: ~Paweł 2011-03-27 22:29:56   
0
Czy na fakturze VAT wymagane jest podanie NIPu?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-03-30 23:15:41   
0
W wypadku wystawcy faktury Vat tak, w wypadku odbiorcy faktury, jeśli odbiorcą faktury jest osoba fizycna nieprowadzaca działalności gospodarczej nie ma obowiązku podawania nipu. Faktura wystawiana na taką osobę fizyczną jest wystawiana tylko na jej żadanie.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-03-30 23:30:41   
0
Szczególowe informacje na temat wystawiania faktur zawarte są w ROZPORZĄDZENIu MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/akty_prawne/2009/rozp._fakturowe_z_28.03.2011.pdf
Zgodnie z tym rozporządzeniem § 5. 1. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: 1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; 2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; 3) numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; 4) dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury; 5) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 6) miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług; 7) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 8) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 9) stawki podatku; 10) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; 11) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź