czy dostanę świadczenie pielęgnacyjne ze wzgledu na opiekę nad mamą?

autor: ~ 2011-10-22 10:16:15   
0
jestem bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie. opiekuję się chorą mamą która całkowitą niezdolność do pracy a tata jest też na rencie. Mam pytanie czy mogę się starać o świadczenie pielęgnacyjne?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-10-22 11:12:57   
0
Nie:
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-10-22 11:06:18   
0
Zgodnie z nowymi przepisami pomoc otrzymają opiekunowie niepełnosprawnych, których małżonkowie również legitymują się znacznym stopniem niepełnosprawności.
dodaj komentarz


autor: Alex 2011-11-15 00:25:54   
0
musisz opiekować sie mamą 24 godziny na dobę, zamieszkiwac z mamą lub mieszkać niedaleko. To jest głowny wymóg przy swiadczenaich pielęgnacyjnych
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź