Oświadczenie bezrobotnego

autor: Michał 2012-01-03 02:09:50   
0
Jak wypełnić oświadczenie bezrobotnego?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-04 23:34:48   
0
Zaświadczenia, które muszą być podpisywane przez osobę bezrobotną, która rejestruje się w Urzedzie Pracy można znaleźć oczywiście w tych urzędach, ale dostępne są również w internecie, na stronach urzędów pracy, a także na innych stronach, na przykład na tej: http://www.activebhp.pl/pliki/oswiadczenie_bezrobotny.pdf
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-03 02:37:39   
0
Oswiadczenie to nie zaświadczenie. Zaświdczenia wystawia np. zakłąd pracy, lub instytucja, urząd itd.
Natomiast oświadczenie wypisuje się ręcznie
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-03 02:11:02   
0
OŚWIADCZENIE bezrobotnego o uzyskanych przychodach
Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 1/ Oświadczam, iż w miesiącu ……………………………r. osiągnąłem(am) przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (z innego tytułu niż zatrudnienie lub inna praca zarobkowa) w wysokości ………………………….. zł. z tytułu ………………………………………
dodaj komentarz


autor: gość 2014-02-10 16:54:57   
0
tomasz ruta szczecin
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź