Jak napisać wniosek o urlop wychowawczy?

autor: Michał 2012-01-03 02:21:09   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-04 16:35:56   
0
Wniosek o urlop wychowawczy musi być złożony na piśmie. We wniosku musimy podać miedzy innymi:

imię i nazwisko dziecka,
imię i nazwisko pracownika występującego z wnioskiem,
datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,
okres dotychczas wykorzystywanego urlopu wychowawczego.

Do wniosku należy dołączają także oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w tym samym okresie.

Poza tym do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie, że nie posiada się innych tytułów do ubezpieczeń w tym czasie. Należy też dodac oświadczenie, ze nie ma się ustalonego prawa do emerytury lub renty.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-01-04 22:02:49   
0
wniosek musi zawierać :
1. okres, na jaki ma być udzielony urlop wychowawczy, a więc datę rozpoczęcia i zakończenia tego urlopu, 2. W wypadku dzielenia urlopu na części: okres urlopu wychowawczego, który został dotychczas wykorzystany na dane dziecko. Jeśli natomiast urlop był wykorzystany w kilku częściach, należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia wszystkich wykorzystanych do tej pory części urlopu, albo informację, że dotychczas nie był wykorzystywany urlop wychowawczy na dane dziecko. 3. dane dziecka czyli  imię, nazwisko i datę urodzenia,
4. dane wnioskodawcy co najmniej imię i nazwisko, i również stanowisko zajmowanego u pracodawcy oraz nazwę działu, w którym osoba wnioskująca jest zatrudniona, a także jej adres zamieszkania,
5. dane zakładu pracy udzielającego urlopu czyli  nazwę i adres siedziby 
 W wypadku ubiegania się o dodatkowy urlop wychowawczy ( dla dziecka niepełnosprawnego) do wniosku dołącza się orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź