Na jak długo przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych?

autor: Michał 2012-01-09 22:24:20   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-11 12:06:09   
0
Prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych ma każdy, kto jest zarejestrowany w urzędzie pracy i nie ma dla niej pracy, albo stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub prac publicznych. Kolejnym warunkiem jest przepracowanie przez taką osobę w okresie wcześniejszych 18 miesięcy przed rejestracją co najmniej 365 dni. Osoba pracująca poniżej 5 lat dostaje 80% zasiłku, od 5 do 20 lat 100%, zaś powyżej 20 lat ma prawo do 120% zasiłku.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-01-13 16:55:14   
0
 
Długość pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 6 albo 12 miesięcy 
6 miesięcy  Jeżeli na obszarze, gdzie zamieszkuje bezrobotny stopa bezrobocia wynosi 150% średniej krajowej stopy bezrobocia.
12 miesięcy  Jeżeli na obszarze, gdzie zamieszkuje bezrobotny stopa bezrobocia wynosi 150% średniej krajowej stopy bezrobocia. Albo w wypadku gdy bezrobotny ma więcej niż 50 lat oraz minimum 20-letni staż pracy, lub bezrobotny ma na utrzymaniu conajmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat a współmałżonek stracił prawo do zasiłku.  
Zasiłek dla bezrobotny ulega waloryzacji co roku 1 czerwca.
zgodnie z rozporządzeniem:
§ 6. 1. Zasiłek dla bezrobotnych, dodatek szkoleniowy, stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane. Z dołu czyli o misiąc pózniej np za czerwiec w lipcu itd...
 
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź