Urlop ojcowski wzór wniosku

autor: ~ 2012-06-24 10:16:08   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-09-11 15:21:59   
0
Od 1 stycznia 2011 roku z urlopu ojcowskiego mogą skorzystać także pracownicy adoptujący dziecko w przypadku gdy ukończy ono 12 miesięcy przed uprawomocnieniem się orzeczenia o przysposobieniu. Zmianę tą wprowadziła nowelizacja Kodeksu pracy, zgodnie bowiem z artykułem 182 z małą 3 § 1. Pracownik  wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.  od 1 stycznia 2012 roku urlop ojcowski wynosi 2 tygodnie. Każdy pracownik korzystający w dniu 1 stycznia 2012 roku z urlopu ojcowskiego w wymiarze jednego tygodnia, będzie miał prawo do części urlopu w wymiarze odpowiadającej różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem urlopu ojcowskiego. Uzupełniająca część urlopu ojcowskiego będzie wówczas udzielona bezpośrednio po  wykorzystaniu urlopu w skróconym wymiarze. Pracownik musi złożyć pracodawcy w tej sprawie pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż trzy dni przed rozpoczęciem korzystania z uzupełnionej części urlopu. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika wychowującego dziecko, składany  jest on w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Każdy korzystający z urlopu ojcowskiego jest objęty taką ochroną prawną. Pracodawca nie może rozwiązać, ani wypowiedzieć umowy o pracę, możliwe jest to jedynie w sytuacji, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowę o pracę z winy pracownika, lub następuje ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy
dodaj komentarz


autor: gość 2012-09-11 15:04:58   
0
Zs urlop ojcoeski przysługuje ojcu wynagrodzenie w wielkości zasiłku macierzyńskiego. Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez okres urlopu ojcowskiego, wymaganymi dokumentami  są:
 skrócony odpis aktu urodzenia dziecka w przypadku  ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem się dziecka albo postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka w przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z przysposobieniem dziecka,
oraz oświadczenie, iż zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu
oraz dodatkowym dokumentem jest w wypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-09-18 22:18:43   
0
Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego      Na podstawie artykułów Kodeksu pracy proszę o udzielenie tygodnia urlopu ojcowskiego w terminie od .....do ...... Moja córka urodziła się ......... z poważaniem
jeszcze dołączyć akt urodzenia dziecka
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź