ile mogę dorobić przy rencie rodzinnej która wynosi brutto 799zł a netto 692zł?

autor: ~edzia 2013-01-03 17:08:59   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2013-05-10 13:54:23   
0
wszystko jest w ustawie ustz dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych art. 104
Prawo do renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w wypadku osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy,  ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.W sytuacji, gdy osoba uprawniona do renty rodzinnej osiąga przychód przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. to jest w przypadku renty rodzinnej następuje zmniejszenie świadczeń o 20,4% względem kwoty bazowej.
dodaj komentarz


autor: gość 2013-05-10 13:55:44   
0
Od  01.03.2013 - 31.05.2013 Kwoty wpływające na zawiesznie świadczeń:
70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  tj. 2 583,30 zł
130 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 797,40 zł
dodaj komentarz


autor: gość 2013-05-10 14:11:12   
0
Od  01.03.2013 - 31.05.2013 Kwoty wpływające na zawiesznie świadczeń:
70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  tj. 2 583,30 zł
130 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 797,40 zł
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź