marketing

Najwa??niejsze informacje na temat prowadzenia marketingu dla ma??ych, ??rednich i du??ych przedsi?biorstw. Celem tego dzia??u jest przekazanie nam wiedzy na temat najskuteczniejszych metod nowoczesnego marketingu. Nauczymy si? zatem prowadzi? aktywne kampanie reklamowe oraz dostosowywa? je do naszych potrzeb. Opr??cz tego dowiemy si? na czym polega aktywne poszukiwania nowych klient??w, oraz dbanie o satysfakcj? dotychczasowych. Ostatecznie nauczymy si? wybiera? jedynie skuteczne plany promocji naszej firmy, produkt??w i us??ug, oszcz?dzaj?c przy tym czas i pieni?dze, kt??re dotychczas zostawiali??my u najr????niejszych specjalist??w.

1. Czy warto założyć stronę firmy na Facebooku?
2. Jak stworzyć profil firmy na Facebooku?
3. Zarządzanie projektem marketingowym