urlop na żądanie

Urlop na ???danie ?? jest to urlop, kt??rego pracodawca jest zobowi?zany udzieli? swojemu pracownikowi w ka??dym momencie, w kt??rym ten o taki urlop poprosi, z ograniczeniem do 4 dni w roku. Nowi pracownicy prawo do pierwszego dnia urlopu na ???danie nabywaj? ju?? po przepracowaniu jednego miesi?ca. Ten rodzaj urlopu bardzo cz?sto nazywany jest ??kacowym? ze wzgl?du na to, ??e mo??e by? wzi?ty w ka??dej chwili, nawet rano przed przyj??ciem do pracy, co cz?sto wykorzystywane jest przez osoby, kt??re poprzedniego wieczora bawi??y si?.

1. Ile dni wolych można wziąć na żadanie?
2. Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?
3. Czy niewykorzystany urlop na żądanie przechodzi na kolejny rok?