pieczątka firmy

Piecz?tka firmy ?? chocia?? bardzo wiele os??b uwa??a, ??e jest ona konieczna do prowadzenia dzia??alno??ci gospodarczej, jej posiadanie wcale nie jest nakazane przez polskie prawo. Przyj???o si? jednak, ??e ka??da firma powinna posiada? swoj? piecz?tk?, zawieraj?c? podstawowe dane, czyli nazw? firmy, adres pod jakim ona funkcjonuje, oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a czasem tak??e numer REGON nadawany przez GUS. Bez firmowej piecz?tki niemal niemo??liwe jest na przyk??ad za??o??enie firmowego rachunku bankowego.

1. Czy pieczątka firmy musi zawierać imię i nazwisko właściciela?