REGON

REGON ?? jest to dziewi?ciocyfrowy numer, nadawany przez G????wny Urz?d Statystyczny, kt??ry przydzielany jest ka??demu podmiotowi gospodarczemu w Polsce. Otrzymuj? go tak osoby fizyczne rejestruj?ce jednoosobowe dzia??alno??ci gospodarcze, jak i sp????ki czy organizacje pozarz?dowe. Jego g????wnym celem jest uproszczenie prowadzenia przez G????wny Urz?d Statystyczny ewidencji podmiot??w gospodarczych dzia??aj?cych an terenie Polski. Numer ten mo??na uzyska? po z??o??eniu wniosku do GUS.

1. Jak długo czeka się na REGON?
2. Na jakim druku trzeba złożyć wniosek o Regon?