składki

Sk??adki ?? ka??da osoba pracuj?ca lub te?? prowadz?ca dzia??alno??? gospodarcz? i nie b?d?ca rolnikiem zgodnie z polskim prawem jest zobowi?zana do wp??acania comiesi?cznych sk??adek na ubezpieczenia spo??eczne: np. emerytalne, rentowe czy zdrowotne do Zak??adu Ubezpiecze?? Spo??ecznych. Tymczasem osoby prowadz?ce dzia??alno??? rolnicz? rozliczaj? si? z Kas? Rolniczych Ubezpiecze?? Spo??ecznych, kt??ra jest w znacznym stopniu dotowana przez bud??et pa??stwa, dzi?ki czemu sk??adki do KRUS s? znacznie ni??sze.