CRM

CRM czyli aktywne zarz?dzanie kontaktem z klientami jest obecnie jednym z najbardziej kluczowych element??w marketingu. W zwi?zku z powy??szym prezentowane w tym dziale materia??y w ca??o??ci skupiaj? si? na umiej?tno??ciach pozyskiwania nowych klient??w oraz podtrzymywania dobrych relacji z obecnymi. Co wi?cej, mamy tutaj okazj? nauczy? si? wielu r????nych strategii CRM, a ich wnikliwa analiza z pewno??ci? pozwoli nam na dob??r najlepszego dla nas rozwi?zania. Dodatkowo stosuj?c si? do zawartych porad szybko przekonamy si?, ??e prawid??owe relacje z klientami nie tylko wp??ywaj? na ich zadowolenia, ale tak??e znacz?co zwi?kszaj? nasze dochody, oraz niejednokrotnie sprawdzaj? si? du??o lepiej ni?? profesjonalne kampanie reklamowe.

1. Jaki system CRM dla małej firmy?
2. Ile kosztuje CRM?
3. Jaki darmowy CRM online?
4. Praca w systemie CRM
5. Prosty crm dla małej firmy
6. Kampania crm
7. CRM - moduł‚y
8. Moduł operacyjny CRM
9. Jaki CRM z modułem sprzedaży?
10. Android aplikacja CRM