GPW

Gie??da Papier??w Warto??ciowych z pewno??ci? jest jednym z najciekawszych element??w gospodarki i dlatego te?? warto pozna? j? bli??ej. W prezentowanym dziale mamy okazje zapozna? si? z histori? gie??dy oraz jej struktur? wewn?trzn?. Dodatkowo dowiemy si? tak??e jak wygl?daj? harmonogramy poszczeg??lnych sesji oraz przyjrzymy si? ludziom, kt??rzy sprawuj? opiek? nad gie??d?. Zawarte tutaj informacje prezentuj? tak??e najwa??niejsze instrumenty finansowe notowane na gie??dzie, dzi?ki czemu pocz?tkuj?cy inwestorzy zyskaj? wi?ksze rozeznanie na temat mo??liwo??ci przez ni? oferowanych. Bez wzgl?du jednak na nasz zwi?zek z gie??d? warto zapozna? si? z prezentowanym materia??em, gdy?? sam w sobie jest on niezwykle ciekawy, a przy tym dok??adnie wyja??niony.

1. Ile można zarobić na akcjach GPW?
2. Co to jest index RTS?
3. Izostal na GPW
4. Jak zarobić na giełdzie?