akcje

Bez wzgl?du na to, czy planujemy wyda? akcje w??asnej sp????ki, czy te?? chcemy naby? udzia??y obcego przedsi?biorstwa b?dziemy musieli uzbroi? si? w odpowiedni? wiedz? na ten temat. W tym natomiast z pewno??ci? pomo??e nam prezentowany dzia??, w kt??rym znajdziemy wszelkie podstawowe informacje na temat dokonywania operacji na gie??dzie. Nauczymy si? w tym miejscu wszelkich zabieg??w pozwalaj?cych nam na efektowne zarz?dzanie akcjami naszej firmy, a tak??e poznamy podstawowe zasady jakimi rz?dzi si? GPW. Mo??na zatem uzna?, ??e prezentowany dzia?? stanowi mini-kompendium wiedzy jaka oka??e si? pomocna dla ka??dego, kto nie mia?? dotychczas zbyt du??ej styczno??ci z tym sektorem rynku.

1. Ile można zarobić na akcjach GPW?
2. Jak zarobić na giełdzie?