NBP

Narodowy Bank Polski jest instytucj? kt??ra dzia??a od 1945r., a mimo to wielu Polak??w posiada zaledwie znikom? wiedz? na jej temat. Dzia?? ten przybli??a nam histori? oraz dzia??alno??? NBP, a robi to w spos??b wyj?tkowo przyst?pny. Z zawartych w tym miejscu materia????w dowiemy si? m.in. co nale??y do kompetencji tej instytucji, oraz jakie sprawy s? bezpo??rednio od niej zale??ne. Ponadto poznamy jej struktur? oraz spos??b funkcjonowania, co niew?tpliwie zapewni nam lepsze rozeznanie w polityce gospodarczej kraju, oraz rozumienie zachodz?cych obecnie proces??w gospodarczych.

1. Monety kolekcjonerskie NBP można już kupić w sklepie internetowym
2. Jaki są aktualne stopy procentowe NBP?