ustawa o podatku VAT

Ustawa o podatku VAT ?? jest to akt prawny, kt??ry reguluje kwestie zwi?zane z podatkiem od towar??w i us??ug w Polsce. Podstawowe tematy jakimi zajmuje si? ta ustawa to ustalenie stawek tego podatku oraz u??ci??lenie jakie towary i us??ugi podlegaj? opodatkowaniu nim. Nowelizacja ustawy o podatku VAT, jaka wesz??a w ??ycie na pocz?tku 2011 roku zmieni??a zasady ustalania stawek VAT na niekt??re produkty i us??ugi, a tak??e wprowadzi??a now? stawk? podatkow? VAT, w wysoko??ci 23 procent.

1. Jakie są zmiay w ustawie o podatku VAT wchodzące w życie od 2011 r.?