urlop oklolicznościowy

Urlop okoliczno??ciowy ?? to okresowe zwolnienie z pracy, kt??re pracodawca jest zobowi?zany udzieli? swojemu pracownikowi w przypadku wyst?pienia nieoczekiwanych i nie daj?cych si? przewidzie? okoliczno??ci, kt??re uniemo??liwiaj? bycie obecnym w pracy. Urlopy takie daje si? w wymiarze 2 dni w przypadku narodzin dziecka, ??lubu albo pogrzebu osoby najbli??szej, za?? jeden dzie?? wolny od pracy przys??uguje z tytu??u ??lubu dziecka, pogrzebu cz??onka dalszej rodziny, albo osoby nad kt??r? sprawowa??o si? opiek?.

1. Czy na ślub brata należy się urlop okolicznościowy?