ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne ?? sk??adki, kt??re p??acone s? przez osoby pracuj?ce do Zak??adu Ubezpiecze?? Spo??ecznych przekazywane s? nast?pnie do Narodowego Funduszu Zdrowia, kt??ry jest ??r??d??em finansowania ubezpiecze?? zdrowotnych. NFZ podpisuje umowy z plac??wkami opieki zdrowotnej, w kt??rych opisane s? ??wiadczenia jakie w tych miejscach mog? bezp??atnie uzyska? osoby ubezpieczone. Osoby p??ac?ce sk??adki mog? te?? liczy? na bezp??atn? opiek? zdrowotn? za granic?, je??li podr????uj? z Europejsk? Kart? Ubezpieczenia Zdrowotnego.