Unia Europejska

Unia Europejska ?? jest to zwi?zek pa??stw europejskich, kt??ry zawi?zany zosta?? po wej??ciu w ??ycie traktatu z Maastricht z 1 listopada 1993 roku. Polska przyst?pi??a do tej organizacji 1 maja 2004 roku, za?? sama Unia Europejska od 1 grudnia 2009 roku uzyska??a osobowo??? prawn? i funkcjonuje jako podmiot prawa mi?dzynarodowego, po wej??ciu w ??ycie traktatu lizbo??skiego. Celem Unii jest wsp????praca polityczna i gospodarcza pa??stw cz??onkowskich oraz dzia??ania maj?ce na celu wzmocnienie tych pa??stw.

1. Jakie są stawki podatku VAT w Unii Europejskiej?
2. Kiedy Polska obejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej?
3. Bezrobocie w Unii Europejskiej
4. Co to jest Karta Praw Podstawowych (KPP)?