Unia Europejska

Unia Europejska – jest to związek państw europejskich, który zawiązany został po wejściu w życie traktatu z Maastricht z 1 listopada 1993 roku. Polska przystąpiła do tej organizacji 1 maja 2004 roku, zaś sama Unia Europejska od 1 grudnia 2009 roku uzyskała osobowość prawną i funkcjonuje jako podmiot prawa międzynarodowego, po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Celem Unii jest współpraca polityczna i gospodarcza państw członkowskich oraz działania mające na celu wzmocnienie tych państw.

1. Jakie są stawki podatku VAT w Unii Europejskiej?
2. Kiedy Polska obejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej?
3. Bezrobocie w Unii Europejskiej
4. Co to jest Karta Praw Podstawowych (KPP)?