urlop ojcowski

Urlop ojcowski ?? od pocz?tku 2010 roku ojcowie pracuj?cy mog? skorzysta? z tak zwanego urlopu ojcowskiego, kt??ry pozwala im na czasowe zawieszenie ??wiadczenia pracy (na dwa tygodnie) i zaj?cie si? wychowywaniem dziecka, kt??re ma nie wi?cej ni?? 12 miesi?cy. Urlop ten nie powinien by? mylony z cz???ci? urlopu macierzy??skiego, jaki ojciec dziecka mo??e wykorzysta? w zast?pstwie matki. Pracodawca musi udzieli? swojemu pracownikowi takiego urlopu, po z??o??eniu przez niego pisemnego wniosku na 7 dni przed jego rozpocz?ciem.

1. Kto może iść na urlop ojcowski?
2. Czy urlop ojcowski należy wpisać w świadectwie pracy ?
3. Ile wynosi wynagrodzenie na urlopie ojcowskim?
4. Urlop ojcowski wzór wniosku
5. Podanie o urlop ojcowski
6. ile trwa urop ojcowski w 2014 roku?