prawo jazdy

Prawo jazdy ?? to dokument, kt??ry upowa??nia osob?, na kt??r? jest wystawiony do prowadzenia okre??lonego rodzaju pojazd??w mechanicznych. W Polsce prawo jazdy mo??e zdoby? osoba pe??noletnia, kt??ra odb?dzie specjalny kurs sk??adaj?cy si? z cz???ci teoretycznej i praktycznej, a nast?pnie zda pa??stwowy egzamin. R????ne rodzaje prawa jazdy uprawniaj? jego posiadacza do prowadzenia na przyk??ad motorower??w oraz motocykli, ma??ych pojazd??w osobowych i ci???arowych, du??ych samochod??w ci???arowych, czy te?? autobus??w.