pracodawca

Pracodawca ?? to osoba fizyczna, albo instytucja na rzecz kt??rej wykonujemy prac?. Jest to strona odpowiadaj?ca za poda?? na rynku pracy, podczas gdy za popyt odpowiadaj? pracownicy. Pracodawca poszukuj?c os??b do pracy okre??la wymagania jakie stawia wobec kandydat??w, zakres ich obowi?zk??w na oferowanym stanowisku, a tak??e wynagrodzenie, jakie oferuje za spe??nianie tych obowi?zk??w, kt??re nie mo??e by? ni??sze ni?? minimalne wynagrodzenie ustalane na ka??dy rok i og??aszane przez Prezesa Rady Ministr??w.