wynagrodzenie

Wynagrodzenie ?? jest to rodzaj gratyfikacji w postaci finansowej lub w postaci ??wiadcze?? w naturze, jak? otrzymuj? za wykonan? prac? osoby zatrudnione. W zale??no??ci od rodzaju zatrudnienia wynagrodzenie mo??e by? wyp??acane okresowo, tak jest w przypadku na przyk??ad umowy o prac? (w Polsce zwykle co miesi?c, w niekt??rych krajach zachodnich co tydzie??), lub po wykonaniu zada?? co do kt??rych strony si? um??wi??y, jest tak w przypadku cho?by umowy zlecenia, czy umowy o dzie??o.