ryczałt

Rycza??t ?? jest to nale??na kwota pieni?dzy, kt??rej wysoko??? ustalana jest z g??ry, na przyk??ad w przypadku podatk??w bez wzgl?du na wysoko??? osi?ganych przychod??w. W Polsce podatek rycza??towy mo??e p??aci? osoba nie prowadz?ca gospodarstwa rolnego, kt??ra prowadzi dzia??alno??? samodzielnie, zarabiaj?c nie wi?cej ni?? okre??lona w prawie wysoko??? dochod??w. P??aci ona sta??? stawk? podatku, bez wzgl?du na to, czy osi?gn???a w danym miesi?cu zysk, czy te?? nie oraz bez wzgl?du na jego wysoko??? (do pewnej warto??ci).