przewodnictwo UE

Przewodnictwo UE ?? zgodnie z obowi?zuj?cym prawem, przewodnictwo w Unii Europejskiej, zwane te?? prezydencj?, obejmuje co roku inne pa??stwo cz??onkowskie. Polska obejmie przewodnictwo w UE w drugim p????roczu 2011 roku i wbrew pozorom nie b?dzie wtedy odpowiedzialna za takie sfery jak bud??et UE czy te?? polityka zagraniczna, poniewa?? te pozostaj? w gestii szefa Rady Europejskiej oraz europarlamentu. Pomimo tego Polska b?dzie jednak mia??a niewielki wp??yw na ca??o??? Unii, co powinno by? przez nasz kraj wykorzystane.

1. Kiedy Polska obejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej?