aukcje

Aukcje internetowe z ca??? pewno??ci? stanowi? obecnie bardzo wa??ny rynek zbytu dla wielu firm i przedsi?biorstw. Samo posiadanie konta w serwisie aukcyjnym nie zapewni nam jednak wysokiej sprzeda??y. Aby j? osi?gn?? potrzebowa? b?dziemy bowiem wiedzy, kt??r? uda??o si? zgromadzi? w tym w??a??nie dziale. Z informacji tutaj zawartych dowiemy si? zatem jak skutecznie prowadzi? sprzeda?? poprzez aukcje internetowe, oraz zapewni? sobie wysokie zyski. Dodatkowo ka??dy przedsi?biorca znajdzie tu wiele porad dotycz?cych budowania marki w Internecie co niew?tpliwie w kr??tkim czasie wp??ynie na wyniki sprzeda??y a przez to na nasze finanse.

1. Gdzie sprzedajecie oprócz na Allegro?
2. Czy od aukcji Allegro płaci się podatek?
3. Kiedy wydatki poniesione na opłacenie prowizji na aukcjach allegro można wliczyć w koszty działalności gospodarczej?