giełda

Nie jest tajemnic?, ??e aby skutecznie gra? na gie??dzie potrzebna jest odpowiednia wiedza na jej temat. Materia??y zawarte w tym rozdziale maj? wi?c za zadanie wyja??ni? nam w mo??liwie przyst?pny spos??b wszelkie zasady, wedle kt??rych dokonuje si? obrotu akcjami sp????ek. W tym miejscu poznamy r??wnie?? wszystkie najwa??niejsze mechanizmy maj?ce wp??yw na cen? akcji, oraz nauczymy si? skutecznie ocenia? stopie?? ryzyka planowanych inwestycji. Dodatkowo zapoznamy si? z instytucj? biur maklerskich, a tak??e nauczymy si? ocenia? prac? pracuj?cych na nasze zlecenie broker??w. Wiedza ta z pewno??ci? jest nieodzowna dla ka??dego pocz?tkuj?cego gracza, jednak nawet osoby z wieloletnim do??wiadczeniem znajd? tutaj interesuj?ce informacje.

1. Jak rozliczyć podatek w PIT od zysków osiąganych z giełdy?
2. Co to jest index RTS?
3. Jak zarobić na giełdzie?
4. Niemieckie giełdy