zdolność kredytowa

Zdolno??? kredytowa jest to zdolno??? danej osoby lub innego podmiotu takiego jak na przyk??ad firma do terminowego sp??acania zaci?gni?tego zobowi?zania finansowego w postaci kredytu, w ustalonym umow? kredytow? terminie. Zdolno??? kredytowa wyliczana jest g????wnie na podstawie dochod??w osi?ganych przez osob? b?d?? firm? oraz dotychczasowej historii kredytowej i jest czynnikiem decyduj?cym o tym, czy bank udzieli kredytu, czy te?? go odm??wi. Obecnie osoby fizyczna aby uzyska? kredyt musi mie? dochody ok. 2 razy wy??sze ni?? rata kredytu.

1. Jak mogę obliczyć swoją zdolność kredytową?
2. Jak sprawdzić czy mam zdolność kredytową?
3. Kredyt bez zdolności kredytowej
4. Obliczanie zdolności kredytowej