program księgowy

Program ksi?gowy to pomocnik ka??dej osoby prowadz?cej dzia??alno??? gospodarcz?, kt??ra nie ma ??rodk??w finansowych na na zatrudnienie w swojej firmie ksi?gowego. Programy takie zwykle s? intuicyjne i polegaj? na tym, ??e po wpisaniu danych dotycz?cych na przyk??ad sprzeda??y oraz zakup??w w danym miesi?cu wyliczaj? nale??ne lub nadp??acone podatki. Obecnie wiele firm ksi?gowych oferuje programy ksi?gowe dost?pne w internecie, dzi?ki czemu nie trzeba ich instalowa? i s? dost?pne na ka??dym komputerze b?d?cym on-line.

1. Jaki program księgowy do obsługi małej firmy?