premier

Premier ?? czyli w Polsce Prezes Rady Ministr??w, osoba stoj?ca na czele rz?du i odpowiedzialna za sprawowanie w??adzy wykonawczej, czyli dbaniem o wprowadzanie w ??ycie przepis??w uchwalonych przez w??adz? ustawodawcz?, sejm i senat.. Premier jest powo??ywany i odwo??ywany przez prezydenta RP na wniosek wi?kszo??ci pos????w zasiadaj?cych w parlamencie. Zajmuje si? on koordynacj? dzia??a?? wszystkich ministerstw i zarz?dzaniem krajem, a tak??e jest reprezentantem kraju poza jego granicami, na r????nych forach mi?dzynarodowych.

1. ile zarabia premier?