EFS

Europejski Fundusz Spo??eczny jest niew?tpliwie jednym z g????wnych narz?dzi finansowych Unii Europejskiej i to w jego ramach mo??emy uzyska? najwi?ksze dofinansowania. Kto jednak mo??e z niego skorzysta? i na jaki cel przeznaczy? dofinansowanie? Tego wszystkiego dowiemy si? z materia????w zgromadzonych w??a??nie w tym dziale. Co wi?cej znajdziemy tu tak??e szereg porad dotycz?cych pozyskiwania funduszy z program??w wchodz?cych w sk??ad EFS, znacznie zwi?kszaj?c swoje szanse na otrzymanie dofinansowania. Pami?tajmy jednak, ??e programy tego typu nie trwaj? nieprzerwanie i dlatego w??a??nie im wcze??niej zainteresujemy si? tym zagadnieniem, tym wi?cej mo??emy zyska?.

1. Jaki jest obecnie obowiązujący logotyp EFS?