logotyp

Dobry logotyp jest najlepsz? wizyt??wk? firmy. Informacje zawarte w tym dziale pozwol? nam natomiast zapozna? si? z kryteriami oceny poszczeg??lnych znak??w graficznych. Swoj? korzy??? z prezentowanej wiedzy z pewno??ci? wynios? zatem zar??wno graficy jak i przedsi?biorcy. Ci pierwsi dzi?ki zdobytym tu informacjom poznaj? wszelkie zasady tworzenia atrakcyjnych logotyp??w, kt??re b?d? rozchwytywane przez przedsi?biorc??w. Ci z kolei b?d? w stanie oceni? poziom pracy zleconej grafikowi, a tym samym zapewni? sobie najlepszy wyb??r dla w??asnego przedsi?biorstwa.

1. Jaki jest obecnie obowiązujący logotyp EFS?