biznes

Informacje na temat stworzenia oraz prowadzenia w??asnej firmy. W dziale tym znajduj? si? wszelkie informacje dotycz?ce skutecznego inwestowania na poszczeg??lnych sektorach rynku. Zaprezentowane tutaj materia??y zawieraj? zar??wno porady dla stawiaj?cych swoje pierwsze biznesowe kroki, jak i dla poszukuj?cych sprawdzonych zaawansowanych mechanizm??w dotycz?cych np. kalkulacji i ograniczania ryzyka inwestycji. Mo??na zatem uzna?, ??e jest to swoiste kompendium wiedzy z kt??r? powinien zapozna? si? ka??dy inwestor oraz przedsi?biorca.

1. Książki biznesowe
2. Prowadzę działalność gospodarczą, pracuje ze mną żona. Czy mogę zatrudnić ją jako pracownika?
3. Jak założyć przedszkole?
4. Pekaobiznes24