zwolnienie

Zwolnienie (lekarskie) ?? to dokument wystawiany przez lekarza, kt??ry stwierdza czasow? niezdolno??? danej osoby do ??wiadczenia pracy z powodu konieczno??ci rekonwalescencji. Zwolnienie wypisywane jest na specjalnym druku ZUS ZLA i jest dla przeznaczone dla pracodawcy, kt??ry po jego otrzymaniu musi usprawiedliwi? nieobecno??? pracownika w pracy. Pracownik kt??ry pozostaje na zwolnieniu lekarskim ma prawo do otrzymywania 80% swojego wynagrodzenia, je??eli b?dzie chory d??u??ej ni?? przez 33 dni w roku, pieni?dze wyp??aca? mu b?dzie nie pracodawca, a ZUS.