przedszkole

Przedszkole ?? niestety w Polsce to wci??? towar deficytowy, o czym najlepiej ??wiadczy fakt, ??e w najwi?kszych miastach do niekt??rych plac??wek zapisywane s? dzieci jeszcze przed narodzeniem. Przedszkoli prowadzonych przez samorz?dy jest za ma??o w miastach, a na wsiach nie ma ich niemal w og??le, natomiast plac??wki prowadzone przez przedsi?biorc??w aby si? utrzyma? musz? ???da? od rodzic??w wysokiego czesnego, co ogranicza grup? ich klient??w do wy???cznie najbogatszych rodzic??w dzieci b?d?cych w wieku przedszkolnym.

1. Jak założyć przedszkole?