pomysł na biznes

Pomys?? na biznes ?? trzeba go posiada?, je??eli zak??ada si? dzia??alno??? gospodarcz? i jest on nie mniej wa??ny ni?? ??rodki finansowe posiadane na starcie. Dobry pomys?? na biznes mo??e zapewni? sukces i szybkie osi?gni?cie zysk??w z prowadzonej dzia??alno??ci, dlatego przez przyst?pieniem do dzia??ania korzystnie jest dok??adnie przemy??le? wszystkie ??za? i ??przeciw?, a najlepiej sporz?dzi? biznesplan, w ramach kt??rego uj?ta zostanie specjalna analiza SWOT, czyli oszacowanie wad i zalet pomys??u, jego mocnych stron i zagro??e?? na jakie mo??e napotka?.

1. Jak założyć przedszkole?