umowa o dzieło

Umowa o dzie??o ?? to umowa regulowana przepisami prawa cywilnego, zgodnie z kt??r? jedna strona, zwana zamawiaj?cym oczekuje okre??lonego efektu jako wyniku pracy, za?? druga strona, zwana przyjmuj?cym zam??wienie zgadza si? takie dzie??o wykona?. Umowa o dzie??o nazywana jest ??umow? rezultatu?, poniewa?? zap??ata nale??y si? stronie przyjmuj?cej zam??wienie za jedynie uko??czone dzie??o, nie za?? za proces wykonywania pracy, jak ma to miejsce w przypadku innej umowy z kodeksu cywilnego ?? umowy zlecenia.

1. Umowa o dzieło na działalności gospodarczej
2. Podatek od umowy o dzieło w 2012
3. Druk rachunku umowy o dzieło
4. Składki umowa o dzieło