euro

Bez wzgl?du na to czy posiadamy kredyt w europejskiej walucie, dzia??amy na gie??dzie walutowej, czy te?? zajmujemy si? importem i eksportem, z ca??? pewno??ci? przyda nam si? wiedza na temat Euro. Informacje tutaj prezentowane nie tylko ukazuj? histori? powstawania oraz aktualny status europejskiej waluty, ale tak??e zawieraj? szereg praktycznych porad. W??r??d nich mo??na wymieni? chocia??by materia??y dotycz?ce inwestowania w Euro, oraz prognozowania kurs??w wymiany. Dowiemy si? st?d tak??e jakie kryteria powinni??my wzi?? pod uwag? przed zaci?gni?ciem kredytu w tej walucie, oraz jakie s? przewidywane prognozy dla Euro.

1. Rekordowa wygrana we włoskiej loterii
2. Zarządzanie domowym budżetem
3. Kiedy w Polsce wejdzie Euro?
4. Ile kosztuje euro w Polsce?
5. Faktura polska w euro według jakiego kursu?