niewykorzystany urlop

Nie zawsze mo??emy lub chcemy wykorzysta? wszystkie wolne dni, jakie przys??uguj? nam w zwi?zku z nasz? prac?. W takich sytuacjach jako pracownicy posiadamy dodatkowe prawa i obowi?zki i warto si? z nimi zapozna?. W prezentowanym dziale znajdziemy wszystkie informacje oraz przepisy dotycz?ce dni wolnych z tytu??u przebiegu pracy. Dodatkowo opisywane zagadnienia zosta??y w bardzo dok??adny spos??b om??wione, co niew?tpliwie w znaczny spos??b wp??ywa na jasno??? przekazu. W efekcie tego nie b?dziemy ju?? nigdy zastanawia? si? jaki ekwiwalent przys??uguje nam z tytu??u niewykorzystanego urlopu, jakie prawa w zwi?zku z tym posiadamy, oraz w jaki spos??b mo??emy je egzekwowa?.

1. Czy w świadectwie pracy muszę wpisać niewykorzystany urlop z poprzednich lat?
2. W jakim dokumencie rozliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
3. Przedawnienie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop