ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenia spo??eczne ?? to w??a??nie pod ich adresem pada w Polsce najwi?cej nieprzyjemnych s????w. Zak??ad Ubezpiecze?? Spo??ecznych, kt??ry jest na naszym rynku jedynym graczem w bran??y tego rodzaju ubezpiecze?? kojarzony jest, nie bez powodu, ze studni? bez dna, kt??ra poch??ania sk??adki wp??acane do niej i natychmiast je wydaje, zamiast oszcz?dza?. Cz?sto s??yszy si? te?? o przypadkach os??b, kt??re powinny otrzymywa? renty, ale lekarze orzecznicy ZUS mimo oczywistych chor??b twierdz?, ??e tacy ludzi s? zdrowi i zdolni do pracy.

1. Jak płacić niższe składki ZUS?
2. Czy zaległe składki na ubezpieczenie społeczne są kosztem podatkowym?
3. Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne w PIT