osoba współpracująca

Coraz wi?cej polskich przedsi?biorstw decyduje si? na wsp????prac? z poszczeg??lnymi osobami zamiast zatrudniania ich na etat. Taka forma wzajemnych relacji jest opatrzona oczywi??cie osobnymi przepisami, kt??re warto zawczasu pozna?. W??r??d licznych materia????w dotycz?cych tego tematu, kt??re si? tu znalaz??y mo??na wymieni? przede wszystkim wyja??nienie wszelkich zagadnie?? prawnych. Dowiemy si? st?d w jaki spos??b sporz?dzi? umow? z osob? wsp????pracuj?c?, a tak??e poznamy zasady odprowadzania podatk??w wynikaj?cych z takiej relacji. Ca??o??? uzupe??niaj? natomiast liczne przyk??ady poszczeg??lnym um??w oraz problem??w z jakimi mo??emy si? spotka?, co z pewno??ci? powinni doceni? m??odsi sta??em przedsi?biorcy.

1. Jakie płaci się składki za osobę współpracującą?