odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna jest specyficznym rodzajem ??wiadczenia przys??uguj?cym osobom odchodz?cym na emerytur?. Warto jednak zawczasu pozna? wszelkie regulacje prawne dotycz?ce tego zagadnienia. W zwi?zku z tym w prezentowanych materia??ach znajdziemy dok??adnie om??wione kryteria reguluj?ce to ??wiadczenia, a tak??e dowiemy si? jakie warunki nale??y spe??ni? aby je uzyska?. Poznamy tak??e wysoko??? nale??nej nam odprawy oraz ??cie??k? post?powania w przypadku wyst?pienia sytuacji konfliktowych. Z prezentowanej wiedzy mog? zatem skorzysta? zar??wno pracownicy jak i pracodawcy.

1. Czy informację o odprawie emerytalnej lub rentowej wpisuje się w świadectwie pracy ?
2. Czy mogę dostać odprawę emerytalną?
3. Odprawa emerytalna 2012