kryzys

1. Kryzys. To s??owo wstrz?sn???o dosy? niedawno ca??? Europ? jednak warto wiedzie?, ??e istniej? sposoby na zabezpieczenie si? przed skutkami recesji. Materia??y jakie si? tutaj znalaz??y pokazuj? nam bowiem, w jaki spos??b mo??na zadba? o swoje zyski nawet w trudniejszych czasach. Nauczymy si? zatem skutecznych mechanizm??w pozwalaj?cych nam na utrzymanie sta??ej ilo??ci zlece?? przy jednoczesnym zachowaniu pozycji na rynku. Opr??cz tego zawarte w tym miejscu materia??y prezentuj? porady na temat takiej organizacji naszego przedsi?biorstwa, aby w przysz??o??ci ??adne niestabilno??ci gospodarcze nie mia??y wi?kszego wp??ywu na funkcjonowanie firmy.

1. Sposób na kryzys