karta kredytowa

Jak wynika ze statystyk Polacy coraz cz???ciej si?gaj? po karty kredytowe, jednak niewielu z nas posiada wyczerpuj?c? wiedz? na ich temat, a prezentowany dzia?? jest dobrym sposobem na uzupe??nienie ewentualnych brak??w. Dowiemy si? st?d bowiem na jakich zasadach funkcjonuj? karty kredytowe, oraz jakie prawa i obowi?zki spoczywaj? na ich posiadaczu. Opr??cz tego przyjrzymy si? najpopularniejszym na rynku ofertom, oraz zapoznamy si? z kruczkami jakie cz?sto czyhaj? na nas w umowach. Dzi?ki zdobytym tutaj informacjom b?dziemy mogli zatem w pe??ni ??wiadomie podj?? decyzj? o wyrobieniu karty kredytowej, a tak??e zyskamy pewno???, ??e u??ytkujemy j? zgodnie z przeznaczeniem.

1. karta z usługą Cash back
2. Czy bezpieczne jest podanie numeru karty kredytowej?
3. Witam, rezerwując hotel poproszono mnie o podanie numeru karty kredytowej. Po czasie okaz
4. Karta kredytowa bankomat
5. Kwota minimalna karta kredytowa