dług publiczny

Z pewno??ci? ka??dy z nas s??ysza?? niejednokrotnie o d??ugu publicznym. Czy rzeczywi??cie jednak posiadamy na jego temat dok??adne informacje? Dzia?? ten powsta?? w??a??nie po to, aby przybli??y? nam nieco to zagadnienie. Dowiemy si? st?d czym tak naprawd? jest d??ug publiczny, sk?d si? wzi???, oraz jakie ma w rzeczywisto??ci znaczenie dla gospodarki. Bardzo ciekawie prezentuj? si? tak??e por??wnania naszego obecnego d??ugu z wcze??niejszymi okresami, oraz zad??u??eniem publicznym prezentowanym przez inne kraje na ??wiecie. Jednym s??owem po lekturze zawartych tutaj materia????w, poj?cie d??ugu publicznego nie b?dzie mia??o przed nami ??adnych tajemnic.

1. Koszty obsługi długu publicznego w 2011 r.
2. Ile wynosi dług publiczny Polski?
3. Koszt obsługi długu publicznego w 2012 roku?